Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Zápis na konfirmačnú prípravu 2022 – 2024

Milí rodičia, krstní rodičia, milá mládež,

zápis na konfirmačnú prípravu do 1. roč. prebieha na farskom úrade v CZ ECAV RAČA v tomto mesiaci.

Verím, že sľub, ktorý ste rodičia a krstní rodičia dali pri krste dietok Pánu Bohu – vychovávať dietky v tejto kresťanskej viere aj dodržíte, preto poprosím o vyplnenie prihlášky (viď nižšie) a privítam osobné stretnutie na farskom úrade v Rači. Osobne si iste povieme viac k pokojnej príprave katechuménov.

Teším sa na osobné stretnutie

Rastislav Hargaš, ev.a.v. farár CZ Rača, 0903 79 49 26

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku BA – Rača

Zápis na konfirmačnú prípravu 2022 – 2024

Meno katechumena:……………………………………………………………………….

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………………………..

Dátum a miesto krstu:………………………………………………………………………………………

Trvalé bydlisko:………………………………………………………………………………………………………

Telefónne číslo, e-mail rodičov:…………………………………………………………………………………

Telefónne číslo e-mail katechumena:…………………………………………………………………………..

Škola, ktorú navštevuje, ročník, trieda:………………………………………………………………………

V ktorých ročníkoch navštevoval ev.a.v. náboženstvo:…………………………………………………

Meno rodičov: Otec:………………………………………………………………. Vyznanie:……………..

Matka:………………………………………………. rod.:..……………………. Vyznanie:……………..

Miesto cirkevného sobáša (požehnania manželstva):…………………………………………………..

Krstní rodičia: Otec:……………………………………………………………….. Vyznanie:……………..

Matka:………………………………………………. rod.:..……………………. Vyznanie:……………..

Miesto cirkevného sobáša (požehnania manželstva):…………………………………………………..

Rodičia svojim podpisom potvrdzujú, že ich dieťa sa bude konfirmačnej prípravy zúčastňovať pravidelne, počas trvania konfirmačnej prípravy – dvoch rokov, bude prichádzať na služby Božie a podľa možností i na aktivity Cirkevného zboru pre mládež.

Tiež súhlasíme v zmysle zákona so spracovaním a archivovaním osobných údajov.

V ……………………………………….…… dňa:……………………………….

 

……………………………………………………………..

podpis rodičov