Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

História kostola v Bernolákove

Niečo z histórie Evanjelického chrámu Božieho v Bernolákove pri príležitosti 60. výročia posvätenia

U tých skôr narodených možno vyvoláme spomienky na čas dávno-minulý a tým mladším krátkou históriou pripomenieme, že prítomnosť bez minulosti by sa podobala stromu bez koreňov. Preto si potrebujeme uvedomovať už prešlú cestu nášho spoločenstva viery.

V ťažkých vojnových rokoch sa evanjelici, vtedy ešte filiálneho zboru v Bernolákove, kam patrila aj Ivanka pri Dunaji, rozhodli postaviť si vlastný chrám. Služby Božie vtedy ešte chodili vykonávať do domácností kapláni z Bratislavy, alebo študenti teológie. V roku 1942 si kúpili pozemok od grófa Karola Eszterházyho.

Po 2. svetovej vojne (21.XI.1945) boli pridelení k cirkevnému zboru v Bratislave – Rači. Prvým farárom bol vtedy Bohumil Kadlečík. Základný kameň bol posvätený 14. IX.1947 a do konca roka stála hrubá stavba aj so strechou. Projekt pripravili stavitelia bratia Peterajovci (Milan, Ľudovít a Július).

Rýchle tempo budovania zabrzdili: nedostatok materiálu, finančných prostriedkov, aj zmena spoločenského systému. Uplynuli dva roky, kým sa mohlo v stavbe pokračovať. Vďaka pomoci cirkevných zborov, čiastočne aj štátu bolo možné až 19.X.1952 v ešte len čiastočne vybavenom chráme konať prvé Služby Božie. Trvalo ďalších 5 rokov kým bol chrám dokončený a primerane vystrojený. Stalo sa tak za pôsobenia farára Jána Michalku, profesora teológie, dekana bohosloveckej fakulty a neskoršieho generálneho biskupa našej cirkvi. Chrám bol za hojnej účasti slávnostne posvätený 22.IX.1957.

Chrámové zvony daroval cirkevný prezident hessensko-nasauskej cirkvi v Nemecku, biskup Dr. Martin Niemöller. Sú pomenované menami: Martin a Ján. Väčší je ladený na tón „E“, menší na tón „G“.

Od roku 1959 prevzal všestrannú starostlivosť o cirkevný zbor farár, tiež profesor na bohosloveckej fakulte, Július Janko. V roku 1973 bol zakúpený na tú dobu moderný elektrofonický organ, ktorý slúžil skoro 30 rokov.

Za pôsobenia tretieho profesora teologickej fakulty, Pavla Kolárovského, bola v roku 1978 k chrámu pristavená sakristia s príslušenstvom.

Počas uplynulého desaťročia, od roku 1997, okrem bežnej starostlivosti o chrám, prebiehali rôzne opravy a úpravy. Od elektroinštalácie chrámu počnúc, cez elektrifikáciu zvonov, prístupový chodník k chrámu, oprava strechy, výmena klampiarskych prvkov, končiac zakúpením terajšieho nového el. organa a iné.

V roku 2006, vďaka štedrému a ochotnému darcovi, ktorý vzal na seba investorské a organizačné zabezpečenie všetkých prác, ba aj sám odpracoval veľa hodín, sa udiala veľká premena. Celý chrám zvonku bol opravený, spolu s novým riešením zhromaždovacieho priestoru pri chráme, inžinierskymi sieťami, či zakúpením rôznych súčastí interiéru sakristie, aj vonkajšieho priestoru.

Na základe návrhu záhradnej architektky, bola tiež zrealizovaná parková úprava okolo chrámu.

Pri vstupe do chrámu je umiestnená pamätná doska, ktorá je prejavom vďaky všetkým, čo mali a majú podiel na vybudovaní, prevádzke a údržbe chrámu, ako aj priestoru okolo neho.

V októbri 2013 sa s finančnou pomocou Obecného úradu Bernolákovo (3 000.- €) uskutočnila rekonštrukcia plynového vykurovania chrámu zavedením radiátorov do chrámovej časti, sakristie a priľahlých miestností  v celkovej hodnote 5 000.- €.

Vo všetkom, čo sa pri tomto chráme a pri ľuďoch okolo neho deje spoznávame najmä Božiu múdrosť, moc a dobrotu.