Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

O evanjelikoch augsburského vyznania

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava- RAČA.

Tak znie plný názov nášho Cirkevného zboru (ďalej CZ), ktorý patrí do Bratislavského seniorátu, Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Evanjelikmi sa voláme preto, lebo základom našej viery a prameňom života je evanjelium (radostné posolstvo) obsiahnuté v Písme Svätom. Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus (sme teda kresťania), vyznávame vieru v Svätú Trojicu (Apoštolské vyznanie viery). Dôležité je augsburské vyznanie (a.v.), ktoré bolo prečítané na ríšskom sneme v Augsburgu 25.06.1530, ktoré podáva vysvetlenie Písma Svätého. (sú aj evanjelici iného vyznania, helvétskeho, či niektoré iné Evanjelická cirkev metodistická, no nie sú v ECAV). Za deň, kedy začal reformačný pohyb v cirkvi (obnovy cirkvi) považujeme 31. október 1517, kedy Dr. Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere zámockého chrámu vo Wittembergu (preto aj naše pomenovanie Luteráni).
Základným poslaním cirkvi je hlásanie Božieho slova a prisluhovanie sviatostí (Krst svätý a Večera Pánova – veriaci prijímajú telo i krv Ježiša Krista), k čomu si CZ povolávajú riadne vyštudovaných a vysvätených kňazov. Na správe cirkvi sa podieľajú aj neordinovaní členovia cirkvi.
ECAV je tradičnou cirkvou. Veriaci sa zhromažďujú v kostoloch na službách Božích (prvý Lutherov názov bol Deutsche Messe a neskôr Gottesdienst), ktoré sú založené na tradícii, z prevažnej časti totožné s omšou (Kyrie, Gloria, Kredo, Prefácia….). Luther ponechal poriadok omše, vynechané sú len tie časti, ktoré boli v rozpore s Písmom Svätým a liturgia je v rodnej reči. Pre služby Božie je príznačné, že od čias etablovania bohoslužobných poriadkov sa veriaci aktívne podieľajú na liturgii, pričom používajú spevníky. (Spevník- ako typický znak evanjelických kresťanov.) Vrcholom Služieb Božích je kázeň Božieho slova a prisluhovanie sviatostí. Evanjelici a.v. kládli dôraz na vzdelanosť veriacich nie len v náboženských otázkach, preto zakladali školy a vydávali mnohé knihy, nakoľko im to bolo povolené.
Počas protireformácie si evanjelici a.v. vieru udržiavali najmä vďaka Biblii – kralický preklad z r. 1613 a spevníku duchovných piesní Cithare Sanctorum z r. 1636 – bola notovaná, teda bohoslužobných kníh, ktoré vrátane Postíl a modlitebných knižiek boli v snáď v každej domácnosti veriacich evanjelikov. Z tohto obdobia sú dodnes zachované i skvosty architektúry na našom území, ale i odhodlanosti a sile viery – Artikulárne kostoly, ktoré museli byť postavené od jari do jesene, z dreva, bez klincov, na okrajoch miest…..
Hoci Rímskokatolícka cirkev na Tridentskom koncile (1545 – 1563) odmietla reformáciu i reformu cirkvi, po 2. Vatikánskom koncile prijala do svojej liturgickej praxe materinskú reč i spev veriacich.
Vydaním Tolerančného patentu 25.10.1781 Jozefom II. pre evanjelikov nastali slobodnejšie časy.

Mgr. Rastislav Hargaš
evanjelický a.v. farár