Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

O cirkevnom zbore

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava- RAČA.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV), je neoddeliteľnou súčasťou kresťanskej cirkvi. Vyznáva vieru v Trojjediného Boha Otca, Boha Syna i Boha Ducha Svätého, ktorý sa dáva ľudom poznať ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ.

Evanjelická je preto, že prináša do života ľudí, spolu s ďalšími vetvami „stromu“ kresťanskej cirkvi posolstvo – evanjelium (radostnú zvesť) – o Ježišovi Kristovi a našom vykúpení. On je pre nás Hlavou cirkvi. Za prameň viery a pravidlo života považujeme Bibliu – Písmo Sväté.

Označenie „Augsburské vyznanie“ pochádza z roku 1530, kedy bolo v nemeckom meste Ausgburg verejne prezentované vyznanie viery a reformačné učenie iniciované Dr. Martinom Lutherom, spísané Filipom Melanchtonom, pred cisárom Karolom V. Toto učenie sa rozšírilo v 16. storočí okrem iných krajín aj k nám na Slovensko – vtedy Uhorsko – a aj napriek mnohému nepriateľstvu pôsobí v mnohých krajinách dodnes. Bližšie informácie o učení a zriadení cirkvi môžete získať na webovej stránke www.ecav.sk .