Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

2. adventná nedeľa – sprítomnenie služieb Božích vo vašich príbytkoch

2. adventná nedeľa 2021

Aj keď momentálne nám Covid situácia neumožňuje stretnúť sa v spoločenstve v našich chrámoch (v Rači, Bernolákove, či v Izbe M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji), predsa len chcem prežívať spoločenstvo s vami aspoň touto cestou – domácej pobožnosti. V túto 2. adventnú nedeľu ma môžete aj počuť prostredníctvom RTVS (SRo) po 08.00 hod., – nie prenos služieb Božích – ale  rozhovor s p. redaktorom Štefanom Chrappom k téme prežívaného obdobia cirkevného roka. Prajem pokojné, požehnané dni, R.h.

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Predspev:

L: Rosu dajte, nebesá, zhora    Zb: a oblaky nech lejú spravodlivosť. *    L: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

ES č. 5:

 1. Bože Otče, láska večná, buď Ti vďaka presrdečná, že si v naplnenom čase poslal Syna k našej spáse.
 1. Pominula noc už tmavá, na nebesiach slnko vstáva, to slnko spravodlivosti v Tebe, Kriste, vzácny hosti!
 1. Svieť nám, Slnko, Kriste milý, aby sme sa prebudili a aj vstali v zbožnom spechu z nebezpečného sna hriechu,
 2. obliekli sa v Teba, Kriste, Ty spasenie naše isté a chodili verne, stále ako vo dne k Tvojej chvále.
 1. Príď k nám s požehnaním hojným, slovom svojím predôstojným, aby skvitlo medzi nami, zvládlo sveta končinami.
 2. Prispor viery, lásky statnej, nádeje tiež nepodvratnej. Hlasy naše vyslyš, Kriste! Oj, vyslyšíš iste, iste!

Glória – Sláva.

  L: Sláva na výsostiach Pánu Bohu!     Zb: A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.

Salutácia:   L: Pán Boh buď s vami!  Zb: I s duchom tvojím!

Kolekta:  Milý a svätý Pane Bože náš, prosíme Ťa pokorne, prebuď nás, aby sme boli pripravení, keď podľa zasľúbenia príde Tvoj milý Syn Ježiš Kristus. Popraj nám, Bože, pokoja privítať a prijať Ho s radosťou, a tak Ti so srdcom čistým a úprimným s ostatnými ľuďmi, ba so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napokon nám popraj, aby sme Ťa mohli i vo večnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami, Teba, Boha v Trojici jedného, požehnaného na veky vekov. Amen.

TEXT SZ: Iz. 61, 1 – 3

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.                                      Zb: Slovo nášho Boha zostáva naveky.

ES č: 18

 1. Príď, Kriste, Svetlo sveta, premáha ma temnota mnohých hriechov, neresti, ó, príď, Svetlo z výsosti!
 2. Nauč ma Otca poznať, vrúcne Ho ctiť, milovať; ukáž, že som určený, aby som bol spasený.
 3. Príď, Kriste, zbav ma zlého, uzdrav, očisť hriešneho, zlé vášne a žiadosti z môjho srdca vyhosti.
 4. Kriste, prosím úprimne, v každej chvíli buď pri mne, zármutok, žiaľ a bolesť pokorne ma nauč niesť.
 5. Príď, Kriste, k sveta súdu, keď nás hroby kryť budú, a po našom vzkriesení daj, nech sme oslávení.
 6. Potom slávne Hosana! bude znieť bez prestania; a keď uzriem Tvoju tvár, prijmem večnej spásy dar.

Evanjelium podľa Lukáša 4, 16 – 21

Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.         Zb.: Chvála Tebe, Hospodine, haleluja.

Ako odpoveď na Božie evanjelium – radostnú zvesť, vyznajme svoju vieru slovami apoštolského vyznania viery:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

ES č. 20:

 1. Prichádzaš k nám, Kriste náš, ktorých srdcia dobre znáš, vieš, že mnoho hrešíme, až sa súdu desíme.
 2. Prichádzaš k nám z výsosti, nesieš slovo milosti pre hriešnikov kajúcich v Teba dôverujúcich.
 3. V ponížení prichádzaš, svetu spásu prinášaš: Dávaš ľudstvu seba sám – čo viac ešte treba nám?!
 4. Ó, príď, Kriste, príďže k nám, srdcia naše zmeň na chrám, prebývajže v nich večne, prosíme Ťa srdečne.

Príhovor; Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen.

TEXT: Marek 1, 14 – 15: „Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!“

Myšlienkový obsah 2. adventnej nedele – téma – kráľovstvo Božie prichádza.

V Modlitbe „Otčenáš….“ sa modlíme – príď kráľovstvo Tvoje,. buď vôľa Tvoja….  Modlíme sa, teda rozprávame sa s Pánom Bohom, prosíme. Vieme o čo prosíme? Či priam žiadame?

Túto modlitbu nás, ako najprv učeníkov naučil Pán Ježiš Kristus (iste nás ju doma učili rodičia)

Čo to má vlastne prísť – čo prichádza? Aké kráľovstvo?

Skôr, aj v dnešnej dobe – ako aj v minulosti vidíme rozmach svetského panovania – kráľovstva – tvrdých rán, kľučkovania v zákone, upevňovanie moci mocných, a ubiedenosť tých, ktorí dvíhajú ruky k pomoci…….

Pán Ježiš Kristus pokračuje v zvesti Jána Krstiteľa v danom čase – Priblížilo sa kráľovstvo Božie… a pokračuje, Dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach… (Luk 4).

Pán Ježiš začína účinkovanie v temer pohanskej Galilei – ide s evanjeliom k tým, ktorí boli ubiedení, odstrkovaní. Ide k tým, ktorí mali najviac bolesti a trápenia. Podľa evanjelistu Lukáša – konkrétne v Nazarete. No doma Ho neprijali , vysmievali sa Jeho slovám a postoju – je to len syn tesára (Jozefa). Ide k nám, aby nie iba v ušiach sa naplnilo Božie Slovo, ale i v našich životoch; nie len počuť, ale aj počúvnuť, prijať…

Ako je to s tým Božím kráľovstvom?

Božie kráľovstvo nie viazané určením miesta, regiónu a nie je limitované ani veličinou času – ako to chápeme v časnosti. Nemôžeme povedať – o pár metrov prekročíme hranice. Kráľovstvo Božie nie je obmedzené hranicami štátu.

Spomeňme z histórie, koľké ríše sa rozširovali na danom území a zanikli.

Kráľovstvo Božie prichádza – a možno máme dojem, že akosi ešte stále neprišlo, či mu to akosi dlho trvá, veď už od čias Jána Krstiteľa počujeme toto svedectvo a temer 2 000 rokov sa modlíme v modlitbe Pánovej…príď kráľovstvo Tvoje…..

Sme obyvatelia – účastní na Božom Kráľovstve? – nehovorím o večnosti, ale realite dnešných dní.

Možno máme pocit, že kostol, či členstvo v cirkvi je členstvom v Božom Kráľovstve, ale len takéto vnímanie by bolo ohraničenie,  uväznenie Božieho konania na miesto, územie v danom čase.

Ježiš Kristus s realizovaním Božieho Kráľovstva neprišiel, lebo si to zaslúžime. On koná bez zásluh. Je to dar – odmena z Jeho milosti, moci – zachrániť a ponúknuť pokoj.

Kráľovstvo Božie je tu, bude tu, nie z moci človeka, ale z milosti Božej.

Smieme byť jeho obyvateľmi prijatím a prežívaním Božieho Slova i v realite časnosti; bez pasov, bez dokladov, snáď dokladom je život v odpovedi na podávanú Božiu ruku pomoci a záchrany.

Príď kráľovstvo Tvoje… prosme a prežívajme túto realitu života i dnes. Ono je tam, kde je viera, láska, nádej, pokánie i reálne vyznanie – bez hraníc. Amen.

Modlitba Pánova;   Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Áronovské požehnanie;   Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!    Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!   Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen

ES č.13:

 1. Ó, príď , Kriste, Boží Synu, z nebies výšin na nížinu, priviň k sebe, čuj volanie dúfajúcich v Teba, Pane!
 2. Ó, príď, Kriste, Kráľu slávy, Ty blažiteľ duší pravý, my srdečne v duchu lkáme: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane!
 3. Ó, príď, Kriste, drahý hosti, obživ naše vnútornosti, vlej do srdca tej útechy, že si zmazal naše hriechy.
 4. Ó, príď, Kriste, tešiteli, by v súženiach neväzeli naše duše, ale k Tebe volali v každej potrebe.
 5. Ó, príď, Kriste, Spasiteľu, našich hriechov zbaviteľu, daruj milosť, veď nás znovu večnej slávy ku domovu.

Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.