Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

1. Adventná nedeľa, domáca pobožnosť

V mene Boha; Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Predspev: Ó Ježiši….

Zbor: Tvoje vtelenie,  daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. /: Haleluja, sláva Bohu! :/

Pieseň ES č. 1

 1. Hospodine, nebeský Otče, všemohúci náš Bože; v Tvojej moci všetko je. Zmiluj sa nad nami!
 1. Z Tvojej vôle bol svet stvorený, a zvlášť človek na zemi; pre hriech z raja vyhnaný.  Zmiluj sa nad nami!
 1. Ty si ho však predsa miloval a zahynúť mu nedal, Spasiteľa si poslal. Zmiluj sa nad nami!
 1. Kriste, Pane náš, Ty si pravý Mesiáš, ktorý prišiel na svet pre nás.
 2. Pane najvyšší, ľudské telo prijal si, tak si sa nám stal najbližší.
 1. Pre to predivné sväté Tvoje vtelenie, zmiluj sa nad nami, Pane!
 1. Svätý Duchu, Bože žiadúci, z Otca, Syna pochádzajúci, nerozdielny v božskej moci!
 2. Vykonal si božský div svätý, že bol Kristus v Panne počatý, aby hriešnym život vrátil.
 3. Ó, nech jeho slávne vtelenie je nám všetkým na potešenie. Zmiluj sa nad nami, Pane!
 1. Buď Ti sláva, večný Bože, Bože jediný, naveky požehnaný, a nám pokoj na zemi. Amen! Staň sa tak, amen!

Kolekta:

Pane Bože náš, plný lásky a milosti, Ty si poslal svojho milého Syna Ježiša Krista na svet, /

aby hľadal a spasil, čo by muselo pre hriechy zahynúť. //

Prosíme Ťa pokorne, daj nám poznať, akým príhodným časom pokánia je pamiatka Jeho vtelenia, /

a priprav srdce každého z nás Duchom svojím Svätým, aby sme Ho milo a vďačne prijali. //

Posielaj nám Ho neustále v slove a sviatostiach, aby sme s Ním boli spojení tu v časnosti, /

po smrti však aby sme sa k Nemu dostali a s Ním prebývali na veky vekov. // Amen.

Text; SZ: 2. Moj. 6, 2 – 13

Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých Egypťania zotročovali, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelcom: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás z otrockej služby a vykúpim vás s vystretým ramenom a veľkými súdmi. Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom a poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien. Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ju do vlastníctva; ja som Hospodin! Mojžiš to potom povedal Izraelcom, ale ho nepočúvali pre malomyseľnosť a pre tvrdú prácu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, rozprávaj sa s faraónom, egyptským kráľom, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Mojžiš však hovoril pred Hospodinom: Hľa, Izraelci ma nepočúvli, ako ma teda počúvne faraón, veď ja mám neohybný jazyk. Hospodin však rozkázal Mojžišovi a Áronovi ísť k Izraelcom a k faraónovi, egyptskému kráľovi a vyviesť Izraelcov z Egypta. Amen.

Slovo nášho Boha zostáva naveky.

ES č. 15

 1. Otvárame, Pane Kriste, v Tvojej cirkvi nový rok, z Tvojej lásky iste, iste, v Tvojom mene prvý krok a Tvoj hlas nám sladko hlása: Kráľ tvoj k tebe uberá sa.
 1. Otvárame srdca brány, otvárame dokorán: Vojdi, Kráľu požehnaný! Vojdi, Boh náš a náš Pán, vyslyš naše lkavé hlasy, vojdi, Kriste, darca spásy!
 1. Rozožeň tmy, čo nás halia, vyčisť hriechov našich kvas, zahoj rany, čo nás pália, ľud svoj vyvýš, zveleb, spas, cestou spásy neomylnou veď nás k nebu rukou silnou!

Evanjelium Lukáš. 4, 16 -21

Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.

Zb.: Chvála Tebe, Hospodine, haleluja.

ES č.: 3

 1. Bože, ktorý si stvoril svet, chrániš ho a spravuješ, tam slnko jasné a tu kvet útly sám opatruješ: Anjel, človek a čo žije, nebo, zem, čo vidíme, všetko dielom rúk Tvojich je, v Teba Boha veríme.
 1. Múdrosť Tvoja a dobrota aj človeka stvorila, cestu smrti a života pred neho postavila. Um, slobodu a svedomie z Ducha si mu daroval, aby životom vedome len Teba nasledoval.
 1. On sa odvrátil od Teba zvodmi hriecha zmámený, sám sa odlúčil od neba a mal byť zatratený; milosť Tvoja sa zjavila vo vtelenom Synovi, z Ducha nás znovuzrodila, život nám dala nový.
 1. Veríme pevne, že prišiel Ten od Teba poslaný, prísť mal podľa svätých Písem, On, Duchom pomazaný. Už nečakajme iného, Ježiš – Darca spasenia, za Ním dôjdeme večného v nebesiach oslávenia.
 1. Život, smrť, slávne vzkriesenie Spasiteľa verného sú základ a zdroj nádeje pre svätú cirkev Jeho, ktorú Duch Svätý spravuje; v Neho veríme pevne, v Ňom láska Božia daruje v nebi dedičstvo večné.

Príhovor; Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen.

 1. adventná – Pán prichádza

Zavrel som dvere? Otázka, keď sa vzdialime od domu a nie sme si istí, či sme naozaj zavreli, resp. zamkli dvere.

Dvere chrámu; pootvorením vstúpime do Božieho domu, smieme zanechať vonkajší svet zhonu, nepokoja, reklám, poloprávd…. Smieme ich zavrieť, aby nás nič nerušilo a my ,aby sme mohli nasýtiť svoju dušu Božím slovom, požehnaním, smieme sa vyžalovať Bohu, prosiť, cítiť Jeho dotyk. Nechať starosti, bremeno ustarostenosti vonku a pri odchode nemusíme si ho vziať. Dvere – aké sú dôležité.

TEXT – Ján, 20, 19 – 23 „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im.“

Učeníci zamkli dvere so strachu, aby nikto nevošiel a neublížil im.

A predsa niekto prichádza, aj keď Ho nečakali, neklopal, nebúchal, nedobíjal sa, ale vošiel. Nečakane a v pravý čas. S akým darom?  – S pokojom, odpustením i poslaním pre učeníkov.

Advent – Ježiš Kristus prichádza i cez zavreté dvere chrámu. Prichádza i do našich domov cez zavreté dvere, do našich sŕdc. Prichádza s pokojom, odpustením i poslaním do života.

Ježiš Kristus prichádza, nebuďme prekvapení. Smieme Jeho blízkosť prežívať i v realite nepokoja sveta, nezodpovednosti, ustráchania. Prichádza s pokojom, odpustením za naše zlyhania, i poverením.

Buďme pripravení na Jeho dotyk života. On je s nami po všetky dni. Otvorme i dvere srdca pre Jeho lásku a požehnanie.

Pán prichádza – pokoj prináša – i našu zodpovednosť viery očakáva.   Amen.

Modlitba:

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že opäť prichádzaš k svojej cirkvi. Radujeme sa z Tvojho príchodu, lebo veď Ty si Ten, ktorý mal prísť, a my nebudeme čakať iného Spasiteľa. Zostaň s nami a pri nás. Prichádzaj každodenne nanovo do našich srdc, prebývaj v nich s Duchom Svätým, aby sme sa stali novými ľuďmi. Pane, Ty sa nám prihováraš slovom spásy a života a my uprostred práce a starostí si ani neuvedomujeme túto veľkú milosť. Osloboď nás od všetkého, čo nám prekáža prijať Ťa v čase milosti. Nedaj nám zabudnúť ani na Tvoj posledný príchod v moci a sláve. Daj nám tak žiť, aby sme Ťa mohli v onen deň s radosťou pozdraviť a privítať požehnaného na veky. Amen.

Modlitba Pánova;   Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Áronovské požehnanie;   Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!    Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!   Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj! Amen

ES č. 19

 1. Príď, Spasenie pohanov, Teba s láskou oddanou všetci verne čakáme, príď k nám, vrúcne voláme!
 1. Nie z človeka hriešneho, ale z Ducha Svätého život prečistej Panny Bohom bol požehnaný.
 1. Od pradávna žiadaný, Otcom z nebies poslaný, pravý Boh, človek pravý, na záchranu nám daný.
 1. Jasle Jeho svietia v tme, svetlo šíria tak jasne, že noc bludov odchádza, svetlo viery prichádza.
 1. K ľuďom z nebies zostúpil, hriešnych z pekla vykúpil, navrátil nás Otcovi a nám dal život nový.
 1. Sláva Bohu, Otcovi, vtelenému Synovi, sláva Duchu Svätému, Bohu trojjedinému!

Požehnané prežitie Adventu i cez zavreté dvere chrámov praje e.a.v. farár CZ BA-Rača